Breviář současné doby na pokračování..

 1. Ministři si musí vytvořit tým kvalifikovaných spolupracovníků, kteří budou mít zpracování analýz a přípravu podkladů v náplni práce. Poradci a tiskoví mluvčí nebudou na ministerstvech a ve státních úřadech nahrazovat ministry, jejich náměstky a další odpovědné úředníky. Odpovídat budou ti, kterých se dotaz týká.
 2. V právním státě by zákony měly být přijímány odpovědně, aby nevyvolaly víc problémů než užitku nebo aby nebyly výsměchem při srovnání s podobnými zákony, které se osvědčily v minulosti nebo v zahraničí. Návrhy zákonů by měly být důkladně posouzeny ve výborech poslanecké sněmovny a předloženy plénu buď s doporučením k přijetí bez dalších úprav, nebo s doporučením vrátit návrh předkladateli k úpravě. Poslanci budou svoje připomínky uplatňovat při jednání ve výborech osobně nebo prostřednictvím členů výborů. Plenární zasedání není vhodným místem pro nedůstojné handrkování.
 3. Přijatý zákon by neměl být samotnými zákonodárci zpochybňován a demonstrativně překračován. Zákon může být chybný, ale odstranění chyby je možné jen jeho novelou nebo zrušením.
 4. Věci se budou nazývat pravými jmény, lhaní v politice, při řešení sporů a hledání kompromisů i lhaní v reklamě bude považováno za diskvalifikující selhání. Prokázané lži budou zveřejňovány na internetu s uvedením autora a jeho zaměstnavatele. Po případném soudním projednání bude navrhovatel zamítnuté žaloby tvrdě potrestán majetkovými sankcemi (např. vydavatel s přihlédnutím k nákladu, podnik s přihlédnutím k obchodnímu obratu, soukromník okamžitým zabavením auta ve prospěch autobazaru s předkupním právem odsouzeného po dobu 15 dnů). 
 5. Lidé ve vedoucích funkcích všech stupňů jsou rozhodujícím faktorem produktivity práce a spravedlivého odměňování. Vynikající vedoucí jsou však často vybavení nedostatečnými pravomocemi, neschopní mají pravomocí až příliš. O funkce, spojené s velkou odpovědností se nejlepší odborníci příliš nezajímají. 
 6. „Ano, šéfe“ by nemělo být jen v názvu televizního pořadu. Pokud nadřízený nemá respekt a jeho spolupracovníci nedostávají odpovědně zadávané úkoly, nemůže být produktivita práce optimální.
 7. Kromě ukazatelů jako je HDP, poměr vývozu a dovozu, průměrný plat, minimální mzda apod., by se mělo sledovat, jak je využívána pracovní doba, jaké jsou příčiny překážek v práci, kolik času tráví lidé jízdou v pomalých kolonách, čekáním při zkolabovaní dopravy, čekáním na poště nebo v některých zdravotnických zařízeních.
 8. Nemocnice, zdravotnická zařízení ani pojišťovny by neměly vytvářet zisk z úhrad zdravotního pojištění.
 9. Nemocnice a zdravotnická zařízení musí zveřejňovat výsledky hospodaření. Zdravotním pojišťovnám budou fakturovány náklady, kopii faktur dostane pojištěnec. Výhrady může uplatnit do 15 dnů, potom bude faktura splatná i bez jeho souhlasu, protože pojištěnec bude mít právo se k faktuře nevyjádřit.
 10. Pojišťovna nemůže odmítnout uzavření smlouvy, pokud zdravotnické zařízení nebo lékař splňují požadavky na výkon činnosti a vybavení pracoviště. Zdravotnické zařízení nebo lékař může odmítnout uzavření smlouvy s pojišťovnou, ale musí uvést jednoznačné důvody. 
 11. Vzdělávání je systém. Když je systém špatný, nemůžeme ho zlepšit jednotlivými dílčími změnami. Například přidáním finančních prostředků do systému bez dalšího. To pouze utuží současný stav.  To, že přidáme pedagogům je jistě šlechetné, ale někteří nebudou lépe učit, ani když jim vyměníme učebnice. Musíme systém měnit komplexně a organizovaně.
 12. Význam vzdělání se musí projevit na financování a podmínkách pro činnost škol 1. a 2. stupně. Zvýšenou pozornost vyžaduje požadavek aktivní komunikace v angličtině nejméně u 80 % absolventů základních škol. Český jazyk, matematika s přihlédnutím k oboru, aktuální zeměpis, novodobý a současný dějepis, tělesná výchova, zdravověda a technika záchrany života a osobní obrany budou patřit mezi prioritně podporované předměty. Dobrá znalost angličtiny bude vyžadována u všech uchazečů o vysokoškolské studium. Nejméně 20 % vysokoškolské výuky bude v angličtině.
 13. Hlavním cílem třístupňového univerzitního vzdělávání nejsou počty absolventů, ale jejich kvalita. Musí být vychováni k celoživotnímu vzdělávání, k ochotě a schopnosti se rekvalifikovat a změnit zaměstnání, k posílení sebedůvěry a ctižádosti, musí být schopni přebírat odpovědnost, vést podřízené, pracovat v týmu.
 14. Každá skupina má právo na pocit, že potřebuje víc finančních prostředků. Analýza nákladů by však často přinesla důkazy o špatném hospodaření a o nevyužitých možnostech zvýšení výkonu.